PPE

On COVID-19, Face Masks and OSH Rights

March 6, 2020

Sa huli, kinakailangan nating harapin nang mulat, sama-sama at organisado ang pagpuksa sa COVID-19 at pagtataguyod sa karapatan ng mga manggagawa sa kaligtasan at kalusugan sa trabaho.