#SaveOurHeroes : Ensure our frontline workers’ health and safety!

We are thankful for the sacrifices and commitment of our frontline workers who continue to work amid the risk of being infected with the deadly novel coronavirus. Besides the risk of being exposed to the virus, they also experience long working hours, mental stress and over fatigue while performing their vital jobs.

They deserve to be called SUPERHEROES. But more than the label, what they truly deserve in this crucial time is the national government’s urgent support and protection.

We call on the government to immediately provide our frontline workers (health workers and those who work in groceries, banks, hospitals, food manufacturing, delivery, etc.) with the following:

Proper and quality personal protective equipment (PPE)

Immediately allot funds to purchase quality masks, gloves, goggles and other personal protective equipment for health workers. Workers in private establishments that continue to operate and are exempted from the enhanced community quarantine (ECQ) should also be provided by the companies with proper and quality PPE.

Hazard pay, compensation and curative services

Our frontline workers should all get hazard pay.  The health workers who take care of patients should get compensation, rehabilitation and curative services if they get infected with COVID-19. Workers who keep vital establishments operational should be given additional pay for their services and braving the risk of being exposed and infected with the novel coronavirus.

Appropriate working hours with breaks

Our frontline workers’ health and safety should be ensured at all times. They should not be forced to work overtime. Any work rendered beyond the 8-hour labor standard should be appropriately compensated. They should also be given paid breaks within the working day.

Reports show a rapid increase in the number of health professionals and workers who are in quarantine. The government should immediately hire and train more health workers to be deployed to all hospitals and other medical centers.

Mental health and counselling services

The constant risk of infection and being away from their families during this difficult time can cause mental stress and anxiety among our frontline workers. Free and accessible mental health and counselling services should be provided to them.

Free transportation/housing services

No worker should suffer and walk going to his/her workplace. The government should ensure that free transportation and/or housing services are provided by companies, private and public hospitals to our frontline workers.

Mass COVID-19 testing now

The World Health Organization has stressed the urgency of launching mass COVID-19 testing to the public to “effectively suppress and control the virus’ spread”. Our health workers who are constantly exposed to hazards and have a higher risk of infection should be prioritized in the COVID-19 testing. Processing of COVID-19 tests for health workers should also be prioritized and fast-tracked.

Handa ba ang iyong lugar-paggawa sa COVID-19?

Noong mga nakaraang linggo, naglabas ang Department of Labor and Employment ng mga labor advisories hinggil sa COVID-19 (LA No. 04 Series of 2020 at LA No. 09 Series of 2020). Ayon sa Kilusang Mayo Uno, hindi sapat at kulang ang nilalaman ng mga advisories na ito para protektahan ang kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa laban sa COVID-19. Sa ganitong mga kalagayan, kailangang maging mas mapagbantay ang mga manggagawa at tiyaking umaaksyon nang maagap at wasto ang mga kumpanya.

Narito ang tatlong (3) tips para alamin kung handa nga ba ang ating mga lugar-paggawa sa pagharap sa COVID-19. Makatutulong din ang mga tips na ito para tiyaking napangangalagaan ang ating occupational safety and health rights sa gitna ng pagharap natin sa isyu at panganib ng COVID-19.

 1. Alamin kung mayroong ipinapatupad na infectious disease preparedness and response plan ang inyong kumpanya.

Kung mayroon, makipagtalakayan sa kanila tungkol dito. Kung wala naman, makipagtulungan sa kanila para agad na makabuo at makapagpatupad sa lugar-paggawa.

Mahalagang bahagi ng plano ang paglulunsad ng risk assessment sa bawat lugar-paggawa. Ilan sa mga impormasyong kailangang malaman ay ang mga sumusunod:

 • Saan, paano at anu-ano ang maaaring panggalingan ng corona virus exposure ng mga  manggagawa?
 • Mga maysakit na manggagawa o may mataas na risk of infection tulad ng mga health workers na nagkaroon ng unprotected exposure sa mga taong may o suspek na mayroong COVID-19;
 • Indibidwal na mga risk factors ng mga manggagawa tulad ng edad, may dinaranas na health condition at pagbubuntis)

2. I-monitor kung nagpapatupad ang management ng iba’t ibang workplace controls kaugnay ng COVID-19. Mag-demand sa management na magpatupad ng basic infection prevention measures sa mga lugar-paggawa.

Sa kaso ng COVID-19, hindi maaaring magamit ang elimination na siyang pinakaepektibong pamamaraan ng pagkontrol sa mga panganib sa lugar-paggawa. Kaya maaaring gamitin ang mga natitirang pamamaraan ng pagkontrol tulad ng engineering, administration, personal protective equipment o kumbinasyon ng mga ito para makatulong sa pangangalaga ng kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa sa lugar-paggawa.

ENGINEERING CONTROL

 • Ito ang uri ng kontrol na hindi lang nakaasa sa pagsasagawa ng pag-iingat ng mga manggagawa. Ilan sa maaaring gawin ay ang mga sumusunod:
 • Tiyaking maayos ang bentilasyon sa loob ng lugar-paggawa.
 • Paglalagay ng mga high-quality air filter sa lugar-paggawa at pagtitiyak na lagi itong malinis.
image from https://www.brooklynfan.com/how-to-prevent-issues-with-your-industrial-exhaust-fans/

ADMINISTRATIVE CONTROL

 • Ito ang uri ng kontrol kung saan nagpapatupad ng mga patakaran at/o pagbabago sa pamamahala sa lugar-paggawa para mabawasan ang pagkalantad ng mga manggagawa sa panganib.
 • Maglunsad ng mga talakayan, information awareness campaign hinggil sa COVID-19 at kung paano ito maiiwasang kumalat sa mga lugar-paggawa.
 • Magkaroon ng sistema para sa maagap na pagsagot sa mga tanong at mungkahi tungkol sa pag-iwas at pagpigil sa paglaganap ng COVID-19 sa lugar-paggawa.
 • Magpatupad ng mga safe work practices tulad ng palagian at maiging paghuhugas ng kamay, pagtitiyak na laging may suplay ng tubig, sabon, alcohol sa lugar-paggawa. Panatilihing malinis ang lugar-paggawa. Regular na i-disinfect ang mga kagamitan sa loob ng lugar-paggawa tulad ng keyboard, telepono, makina o mga bagay na laging hinahawakan tulad ng handrails, door knobs at iba pa.
 • Tiyaking sumusunod ang kumpanya sa pagbibigay ng nararapat na health personnel at facilities na makatutugon sa pangangailangang medikal ng mga manggagawa. Tingnan ang probisyong nakasaad sa Chapter IV. Section 15 ng D.O. 198 o Implementing Rules and Regulations of RA 11058 (OSH Law).

         PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

 • Tandaan na ang angkop at wastong paggamit ng PPE ay makatutulong sa pag-iwas sa exposure sa hazard ngunit hindi pa rin nito dapat pangibabawan ang iba pang pamamaaraan ng pagkontrol sa panganib na nabanggit sa itaas.
 • Ilang halimbawa ng PPE ay ang mga sumusunod: goggles, face masks, gloves at iba pa. Kailangan alamin ang nararapat at angkop na PPE para sa partikular na kondisyon ng bawat lugar-paggawa.
 • Ayon sa Section 29 ng RA 11058 o Prohibited Acts and its Corresponding Penalties, may multang P50,000 ang kompanyang mapatutunayang hindi nagbibigay ng libre at angkop na PPE sa mga manggagawa. Sisingilin ito araw-araw mula sa petsa kung kailan nagbigay ng notice of violation hanggang sa araw na mag-comply na ito at nagpamahagi ng libre at angkop na PPE sa mga manggagawa.
 • Kailangang regular na imonitor ang tamang pagsusuot o paggamit ng mga PPE at napapalitan kung kinakailangan.

3. Igiit sa kumpanya ang pagbibigay ng karagdagang leave with pay labas sa existing sick at vacation leaves. Ang dagdag na paid leaves ay makatutulong para sa ibayong pag-iingat at pag-iwas sa pagkalat ng COVID-19.

Maaaring magpaabot ng sulat o petisyon sa management hinggil dito at magsagawa ng pag-uusap para talakayin ang usaping ito. Pagkaisahin ang mga manggagawa para sama-samang igiit ang pagtatamasa ng nararapat na mga benepisyo at tulong sa gitna ng pagharap ng bansa sa COVID-19.

Bukas ang IOHSAD sa inyong mga tanong, mungkahi o pagbabahagi ng karanasan kung paano nag-iingat at nagpapatupad ng mga hakbang sa pag-iwas sa pagkalat ng COVID-19 sa inyong mga lugar-paggawa. Maaari ninyo kaming i-email sa iohsadph@gmail.com, ilagay sa subject ang Fighting COVID-19 in Workplaces. Maaari ninyo rin kaming padalhan ng mensahe sa aming Facebook accounts Iohsad Phils at Iohsad Philippines.

Lagi nating tandaan na anumang usaping pangkalusugan at pang-kaligtasan sa lugar-paggawa ay kayang-kayang malagpasan sa pamamagitan ng mulat, sama-sama at organisadong pagkilos ng mga manggagawa.

On COVID-19, Face Masks and OSH Rights

Isa sa napakaraming isyung bumulaga sa pagpasok ng 2020 ang paparaming bilang ng mga tinatamaan ng corona virus disease (COVID-19) sa iba’t-ibang bansa. Umabot na sa 3,000 ang bilang ng mga namatay dahil dito. Sa Pilipinas, may mga kaso na ring naitala ng mga nag-positibo sa COVID-19.

Sa gitna ng panganib na dala nito, pinagkaguluhan ng marami ang pagbili ng face mask sa paniniwalang makatutulong ito sa pag-iwas ng pagkalat ng virus.

“Mask safe nga ba?”

Image from https://www.cnbc.com/2020/03/02/coronavirus-do-face-masks-work-and-how-to-stop-it-from-spreading.html STR/AFP via Getty Images

Ayon sa mga doktor, ang paghuhugas ng kamay at pagpapanatiling malinis sa katawan ang pinakamabisa pa ring paraan para makaiwas sa COVID-19. Hindi kinakailangang magsuot ng face mask sa lahat ng pagkakataon. Maaaring gumamit nito kapag pupunta sa masisikip at matataong lugar tulad ng palengke o kung magbibiyahe sa tren, jeep o eroplano. Inililinaw pa rin ng mga infectious disease specialist na hindi kinakailangang magsuot ng face masks ang walang senyales ng ubo, sipon at trangkaso.

Face mask sa mga pabrika? It’s a MUST!

Kung hindi katiyakan ang pagsusuot ng face mask para maging ligtas sa COVID-19, iba naman ang kaso sa loob ng mga pabrika.

Walang dudang kinakailangan at dapat magsuot ng angkop na face mask ang mga manggagawang lantad sa mga kemikal, alikabok, usok, amoy at iba pang maaaring makaapekto sa kanilang kalusugan. Tulad ng iba pang mga personal protective equipment (PPE) libre dapat itong ipinamamahagi ng kompanya sa mga manggagawa.

Ayon sa Section 8 ng Republic Act 11058 o Occupational Safety and Health Law

Workers Right to Personal Protective Equipment (PPE).

Every employer, contractor, subcontractor, if any, shall provide his workers, free of charge, protective equipment for their eyes, face, hands and feet, and lifeline, safety belt or harness, gas or dust respirators or masks, and protective shields whenever necessary by reason of the hazardous work process or environment, chemical, radiological, mechanical and other irritants or hazards capable of causing injury or impairment in the function of any part of the body through absorption, inhalation or physical contact. The cost of PPE shall be part of the safety and health program which is a separate pay item pursuant to Section 20 of this Act.

All PPE shall be of the appropriate type as tested and approved by the DOLE based on its standards. The usage of PPE in all establishments, projects, sites and all other places where work is being undertaken shall be based on the evaluation and recommendation of the safety officer.

Bagama’t malinaw itong nakasaad sa batas, ang pagbibigay ng angkop at libreng PPE ang isa sa mga OSH standards na pinakamadalas na nilalabag ng mga kompanya.

Patunay ang kaso ng mga manggagawa ng Pepmaco, isang manufacturing company sa Laguna na gumagawa ng surfactant at mga sabon gaya ng Calla at Champion bar at powder.

Ayon kina Keysielyn, Tin at Venn, mga manggagawa mula sa Pepmaco, hindi namimigay ng face mask ang management ng Pepmaco. “Hindi po kami pinapagamit ng face mask sa aming pagawaan,” salaysay ni Tin. “Sa Building 6 kung saan naroon ang surfactant area, doon po ay exposed kami sa mga kemikal  tulad ng Sodium Lauryl Sulfate (SLS), Coco Fatty Alcohol Sulfate (CFAS), colored needles at iba pa. Sa kabila ng mga kemikal na ito, hindi kami binibigyan ng face mask at iba pang PPE,” sabi ni Venn.

Kagyat ang mga epekto sa kalusugan tulad ng hirap sa paghinga at paninikip ng dibdib ang hindi pagbibigay ng management ng angkop na PPE sa loob ng lugar-paggawa.

Matatapang na kemikal ang ginagamit namin sa paggawa ng sabon gaya ng CFAS, surfactant, Triclocarbon, aluminum at soda ash. Ito ay direkta naming nalalanghap dahil nga sa hindi kami binibigyan ng face mask. Kaya naman nasusunog ang balat namin at pati na rin sa labas na parte ng ilong at bibig. Hindi kami nawawalan ng ubo at sipon. Ang ilan pa sa aming mga kasama ay nagkaroon ng spot sa baga. Marami rin ang mga buntis na katrabaho namin ang nakukunan. Hindi rin sila pinapagamit ng face mask kaya naman nalalanghap din nila ang mga kemikal na sobrang tapang at nagkakaroon ito ng masamang epekto sa sanggol sa kanyang sinapupunan,” paglalahad ni Tin.

Ayon sa Section 29 ng RA 11058 o Prohibited Acts and its Corresponding Penalties, may multang P50,000 ang kompanyang mapatutunayang hindi nagbibigay ng PPE sa mga manggagawa. Sisingilin ito araw-araw mula sa petsa kung kailan nagbigay ng notice of violation hanggang sa araw na mag-comply na ito at nagpamahagi ng libre at angkop na PPE sa mga manggagawa.

Ano ang mask mahalagang hazard control? TANGGALIN ANG PANGANIB!

Dapat tandaan ng mga manggagawa na ang pagtanggal sa panganib ang pinakaepektibo pa ring paraan ng pagkontrol sa panganib sa lugar-paggawa. Kaya’t napakahalagang tukuyin at malalim na alamin ang iba’t ibang panganib sa lugar-paggawa. Anumang panganib (kemikal, sirang makina, at iba pa) na maaaring magdulot ng kapahamakan (aksidente at/o pagkakasakit) sa mga manggagawa kailangang tanggalin sa proseso ng produksyon. (Tingnan ang Hierarchy of Controls sa ibaba.)  

Bagama’t nasa huli at itinuturing na least effective, mahalaga pa ring tiyaking nakatatanggap at nakagagamit ang bawat manggagawa ng angkop at libreng PPE sa lugar-paggawa.

Sa huli, kinakailangan nating harapin nang mulat, sama-sama at organisado ang pagpuksa sa COVID-19 at pagtataguyod sa karapatan ng mga manggagawa sa kaligtasan at kalusugan sa trabaho.